لیست مقالات درباره اعتیاد و بهبودی

تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

اعتیاد به طور کلی به هرنوع وابستگی به هرچیز، فکر، احساس، رفتار، شخص و ... که باعث شود صدمه ببینیم، دروغ بگوییم و ... گفته می شود. اعتیاد به مواد مخدر از جمله خطرناک ترین و پیشرونده ترین نوع اعتیاد به حساب می آید که روشای زیادی برای ترک مواد مخدر نیز شکل گرفته اند.

اعتیاد دانشجویی

اعتیاد دانشجویی

با توجه به اینکه دانشجویان قشر تاثیر گذار جامعه هستند سلامت جسمی و روانی آنها موضوع بسیار مهمی است. ازخطراتی که ممکن است سلامت دانشجویان را تهدید کند استفاده از روشهای خود سرانه و غیر اصولی و گاها خطرناک برای کاهش استرس و اضطرابهای ناشی از حجم درس نمره و امتحان است.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

مرکز ترک اعتیاد و اقامتی و بازتوانی رهپویان آوای رهایی می توانیم اعتیاد را به شکل ساده و مختصر زیر اینگونه تعریف کنیم که