بهبودی مبتنی بر پیشگیری از عود

بهبودی مبتنی بر پیشگیری از عود

پیشگیری از عود یک جریان و فرایند آموزش و تمرین است. تیم درمانگر مرکز رهپویان آوای رهایی به افراد در حال بهبودی این مرکز، آموزش می‌دهد تا از این طریق بتوانند نشانه‌های هشدار دهنده لغزش را درک و شناسایی کرده و به مقابله با آن اقدام کنند برای فهم پیشرفت نشانه‌های هشدار دهنده لغزش ابتدا در نظر گرفتن تعادل بین مراحل بهبودی و لغزش حائز اهمیت است.

 

مراحل بهبودی و پیشگیری از لغزش

بهبودی و لغزش را می‌توان فرایندهای مرتبط توصیف کرد که در مراحل ذیل بازنمایی می‌کنیم:

 1. پرهیز از مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان.
 2. برقرار کردن شبکه اجتماعی سالم که از بهبودی حمایت می‌کند.
 3. متوقف کردن رفتارهای معتادگونه و افراط و تفریط که موجب پیشگیری از احساسات دردناک و افکار غیرمنطقی و رفتارهای غیر ارادی می‌شود.
 4. یادگیری چگونگی کنترل مسئولانه احساسات عواطف و هیجانات تا از این طریق زمینه برای توسل به رفتارهای اجباری جهت استفاده از مواد مهیا نشود.
 5. یادگیری چگونگی تغییر دادن الگوهای رفتاری معتادگونه که احساس های دردناک و رفتارهای خود مخرب ایجاد می‌کند.
 6. تشخیص و تغییر دادن باورهای اشتباه درباره خویشتن، دیگران و جهان، که به تفکر غیرمنطقی دامن می‌زند.

تیم درمان مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی معتقد هستند وقتی که فرد معتاد، بهبودی با ثبات نداشته و شروع به بازگشت می‌کند فرایند فوق در جهت معکوس عمل می‌کند.

(به عبارت دیگر در فرآیند آخرین مرحله در آغاز قرار می‌گیرد)

 1. باورهای اشتباه که سبب افکار غیر منطقی و تفکر انحرافی می‌شود.
 2. شروع بازگشت به الگوهای اعتیاد که سبب احساسات دردناک می‌شود و خود افراط و تفریط است.
 3. موقعیت‌های تماس با افراد مصرف کننده و موقعیت های خطر زا.
 4. خود را در درد و رنج بیشتر و تفکری که کمتر منطقی است می‌یابیم و غیر مسئولانه رفتار می‌کنیم.
 5. خود را در موقعیتی می‌یابیم که در آن مصرف مواد مخدر راهی منطقی برای گریز از درد جلوه می‌کند و در نتیجه به مصرف مواد مبادرت می‌ورزند.

 

ما مدعی نیستیم که بهترینیم، مفتخریم که انتخاب بهترینهاییم.

 موسسه رهپویان آوای رهایی
تیم پیشگیری و درمان