دوازده گام برای ترک اعتیاد - قسمت دوم

دوازده گام برای ترک اعتیاد - قسمت دوم

 همانطور که در مقالات قبلی به موضوع دوازده قدم در ترک اعتیاد اشاره کردیم امروز نیز می خواهیم از کتاب معروفدوازده گام نوشته تورنس گورسکی بحث پیرامون یکی از تاثیرگذارترین راه هایی که در کمپ های ترک اعتیاد جهت قطع مصرف و پاک ماندن معرفی می شود، را ادامه دهیم. در این کتاب ارزشمند می خوانیم:

 

AA و در نتیجه سنت های مربوط به آن غیر تخصصی است و برای همیشه باقی خواهد ماند. هیچ کارشناس امور پزشکی به آن معنا در گرداندن و اداره ی آن یا دیگر برنامه ی دوازده گام شرکت ندارد. هر چند کارشناسان امور پزشکی به صورت عضو ساده حضور دارند ولی کمتر یا بیش تر از سایر اعضا نفوذ ندارند. برنامه دوازده گام درمان پزشکی یا روان کاوی یا روان درمانی ارائه نمیدهد. این احتمالا یک جلسه ی دوازده گام نیست. چنین وضعیتی به ندرت در AA روی میدهد با وجود این در برخی از برنامه های جدیدتر دوازده گام این امر گاه اتفاق می افتد.

 

اگر در جلسه ی دوازده گامی شرکت دارید که توسط روان درمانگری اداره می شود که به صورت فردی با اعضا مشاوره میکند. بدانید که این یک جلسه دوازده گام نیست بلکه گروه درمانی است. شناخت تفاوت میان آنها حائز اهمیت است زیرا جلسات دوازده گام بر پایه ی دوازده گام AA استوار است و گردانندگان آن نقش غیر تخصصی دارند.

 

اگر در جلسه ی دوازده گامی شرکت دارید که توسط روان درمانگری اداره میشود. که به صورت فردی با اعضا مشاوره میکند بدانید که این یک جلسه دوازده گام نیست بلکه گروه درمانی است. شناخت تفاوت میان آنها حائز اهمیت است. زیرا جلسات دوازده گام بر پایه ی دوازده گام AA استوار است و گردانندگان آن نقش غیر تخصصی دارند.

 

اعضای AA برای جلوگیری از بازگشت مجدد اعتیاد به خود و سایرین یاری میرسانند. اعضا میتوانند مطمئن باشند که نه به آنها صدقه داده می شود و نه با هیچ مسئله دیگری درگیر می شوند. اعضا منفرد AA میتوانند پیرو هر دین گروه سیاسی یا هدفی که بخواهند باشند. هیچ محدودیتی برای شان وجود ندارد. تنها نکته این است که به هیچ رو اجازه ندهند که خود را به عنوان عضو AA معرفی یا نام AA را وارد بحث و گفتگویی کنند.