بازدید آنلاین از مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

بازدید آنلاین از مرکز ترک اعتیاد آوای رهایی صورت گرفت.

در موسسه رهپویان آوای رهایی در شرایط پذیرش سختگیر و جدی هستیم و به محض ورود تست بیماری کرونا گرفته می‌شود و تا زمان مشخص شدن جواب تست کوید 19 فرد در قرنطینه کامل به سر می‌برد.