بازدید کارشناس محترم بهزیستی از کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی بصورت آنلاین

تمام پروتکل‌های مربوط به ویروس کوید 19 در کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی رعایت می‌شود و تمامی افراد ملزم هستند از ماسک و دستکش استفاده کنند.

همه بخش‌های مرکز ترک اعتیاد آوای رهایی توسط کارشناس بهزیستی به صورت آنلاین بازدید شد و رعایت تمام موارد بهداشتی توسط کارشناس محترم مورد تایید قرار گرفت.