تمامی موادهای اعتیاد آور عاقبت یکسانی دارند

در این ویدئوی کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی  جناب آقای رحیمی درباره مقصد نهایی مصرف انواع مواد مخدر (کمیکال، شیشه و ....) صحبت می‌کنند.