گفتگو کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی با جناب آقای یعقوبی مددیار اعتیاد

اولین اقدام یک مصرف کننده برای یک زندگی تازه و عاری از مصرف هرگونه مواد مخدر چیست؟ در این ویدئوی کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی به این مطلب پاسخ میدهیم.