کمپ آوای رهایی ضدعفونی مجدد مرکز برای پیشگیری از ویروس کرونا

برای چندمین بار متوالی مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی  با ضدعفونی کردن این کمپ ترک اعتیاد، برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا پیشقدم شد.