نقش کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی در شناخت و ترک اعتیاد قسمت دوم

نقش کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی در شناخت و ترک اعتیاد قسمت دوم

در ادامه مقاله قبلی مرکز سم زدایی خصوصی رهپویان (واقع در شمیران تهران) که در مورد نقش این کمپ ترک اعتیاد در زندگی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد بود امروز بحث فوق را ادامه می دهیم.

یک فرد مصرف کننده مواد اعتیاد آور آنقدر غرق در مصرف میشود که زندگی ابتدایی را هم فراموش میکند. هیچ حرکت مثبتی در راستای یک زندگی معقول و نرمال از وی دیده نمیشود. او ضمن اینکه دیگران را دلیل اعتیادش میداند، خودش را هم فراموش کرده است.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان با گفتار درمانی و به کمک تیم درمان و مددیار مرکز و روانشناس، مهارتهایی را به فرد آموزش میدهیم و زندگی عاری از مواد مخدر و محرک را تعریف کرده و در ضمن نقاط قوت فرد را افزایش داده و نقاط ضعف او را کم رنگ میکنیم.

این کار بسیار ساده نبوده و در حد صحبت نیست بلکه درمان اعتیاد و تغییر رفتارهای معتاد گونه که چندین سال در فرد به صورت عادات روزمره شده است سخت و دشوار است اما با تکنیکهای روانشناسی و تستهایی که از فرد در طول درمان گرفته میشود با کمک خود فرد بیمار و علاقه و انگیزه ای که در وی زنده میشود دشواری این کار را کاسته و امکان پذیر میکند.

بسیاری از خانواده ها متاسفانه بر این باور اشتباه هستند که فرد مصرف کننده دیگر نمیتواند به زندگی عادی بازگردد و فرد را در همان خلا رفتاری رها مینمایند.

نقش مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی در این موارد بسیار پر اهمیت است چون با جدیت قاطع میگوییم بیماران مبتلا به اعتیاد از باهوشترین و احساسی ترین افراد اجتماع هستند و انرژی مثبت آنها را میتوان پررنگ نمود و در جهت درمان از آن استفاده کرد.

ما بر این باوریم که هیچ چیز مطلق نیست به غیر از خداوند و مهارتهای زندگی، اکتسابی و به دست آوردنی است کافی است که انگیزه ی تمایل به یک زندگی نرمال در فرد ایجاد شود و این جزء مهارتهای این کمپ ترک مواد مخدر و محرک است.

ما به عنوان کمپ ترک اعتیاد خصوصی هرگز یک بیمار را رها نخواهیم کرد و پس از ترخیص نیز پی گیر روند درمان وی خواهیم بود.

  • رفتارهای خانوادگی
  • رفتارهای اجتماعی
  • برخورد و انظباط کاری

از مواردی است که پس از ترخیص بیمار از این مرکز درمان اعتیاد پی گیری میشود.

ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه  فرد را نیز در جهت درمان تشویق و دلگرم میکند.

گروه درمان کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی