آیا می‌توان الکل را هم یک ماده مخدر دانست؟

آیا می‌توان الکل را هم یک ماده  مخدر دانست؟

در کمپ ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر و محرک رهپویان آوای رهایی این آموزش را به افراد میدهیم که به این مسئله ایمان بیاورند که الکل هم مانند خیلی مواد اعتیاد آور دیگر خطرات و عوارض بسیار سنگین تری نسبت به مواد دیگر در فرد مصرف کننده به جای میگذارد.

 

تاثیر اعتیاد به الکل بر روی بدن و ذهن فرد معتاد

الکل یک ماده ی مخدر است و مصرف ان در بدن انسان باعث کم کاری  کبد ، دستگاه گوارش ، لکنت زبان ، خوابهای طولانی ، افسردگی و... را به دنبال دارد، شایع ترین بیماری هایی که در الکلی ها دیده میشود سرطان مری و کبد است و ضایعات آن لوزالمعده و معده را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه مصرف زیاد الکل قوای دماغی و ذهنی را مختل کرده و تصمیمات فاحشی را در نحوه ی زندگی گرفته و هر روز زندگی را به خود و اطرافیان سخت تر میکند.

الکل اثر کند کردن سیستم دفاعی و تصمیم گیری در بدن و سیستم عصبی دارد به طوری که اکثر تصادفات رانندگی در مصرف کنندگان بر اثر مصرف الکل است.

برای سوداگران مرگ تنوع در درصد تشکیل دهنده الکل و با طیف های رنگی وسوسه انگیز ، همچنین برای تبلیغات بیشتر ارتباطات نامشروع را میتوان مثال شفافی از جریان بیشتر بزهکاری قلمداد کرد.

همچنین در تبلیغات بیگانگان مشاهده میکنیم که الکل را وسیله و دستاویزی برای خوشگذرانی های جمعی نمایش میدهند و همین امر باعث گرایش بیشتر سنین پایین تر به این ماده مخدر میباشد و هیچ گاه نمی‌بینیم که الکل را یک ماده ی خطرناک و اعتیاد آور معرفی کنند در صورتی که الکل بارها و بارها از مواد مخدر مخرب تر و تخریبات ذهنی و جسمی آن از دیگر مواد به مراتب سنگین تر است.