تاثیر مخدرها و محرک های جدید بر روی فکر و ذهن

 تاثیر مخدرها و محرک های جدید بر روی فکر و ذهن

ما روش های مناسب برای ترک مواد خطرناک را ارائه می دهیم

شیشه، کمیکال، am، بونزای، کاغذ، LSD، دستمال، پنبه و 127 ماده ی مخدر و محرک جدیدی که شیمیایی است و مصرف برخی از این مواد حتی به پایان زندگی فرد می انجامد از جمله مواد اعتیاد آوری هستند که بعضا در پارتی های شبانه و دورهمی های دوستانه فی مابین جوانان توزیع شده و با قیمتهای نجومی جوانان را به سوی مرگ هدایت میکند.


گروهی از این اکیپ به اتفاق میگویند که پس از مصرف این موادهای مخدر و محرک شیطان را به چشم خود میبینیم.


این بحث در زمان توزیع قرصهای شادی آور که در دهه ی 70 تا 80 باب شده بود و به نام ضد افسردگی معرفی شده بود این نوع توهمات را به انسان میداد اما همگی میدانیم که مصرف چند باره ی این مواد باعث مختل شدن قدرت تصمیم گیری در انسان شده و فرد دست به اعمال خطرناکی میزند ، بعلت ترشح بیش از حد دوپامین در مغز و ترشح بیش از حد آدرنالین باعث ایجاد حرکات غیر منطقی در افراد شده و فرد را به سمت خطر روانه می کند کاوشگران مواد مخدر میگویند توهماتی از قبیل دیدن جن دیدن شیطان و یا اینکه از سوی دیگر مذهبی شدن فرد به طوری که خود را نایب بر حق خداوند در روی زمین باور میکند و مصر است که دیگران هم او را بدین شکل باور کنند و وقتی با بی اعتنایی دیگران به شخصیت کاذب خود روبرو میشود، به انزوای کامل فرو میرود و از آن پس سپر دفاعی او این است که من با دیگران فرق میکنم از دیگران بیشتر میدانم و نزد خداوند مقربتر هستم.


نقطه ی مقابل ان همان شیطان پرستی است که غالبا میبینیم میگویند زندگی من بسته شده من جادویی در زندگی دارم و باید آن را باطل کنم کسی با من حرف میزند و میگوید فلان کار را انجام دهم من چشم سومم باز شده واتفاقات را میتوانم پیش بینی کنم ( در صورتی که میدانیم چشم سوم با ریاضتهای فراوان بدست می آید) ولی به جز توهم چیز بیشتری نیست و متوجه کردن افراد از خطراتی که بعدها در انتظار مصرف اوست او را آزرده خاطر میکند چون اعتیاد او بسیار قدرتمند شده و این قدرت در فکروذهن فرد تاثیرات منفی و ناگواری را به جای گذاشته است.


در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی اینگونه بیماران را درک میکنیم و با کلاسهای آموزشی به آنها میفهمانیم که زندگی پرخطر و اشتباهی را دنبال میکردند.