مراحل ترک اعتیاد و درمان آن

مراحل ترک اعتیاد و درمان آن

مراحل 15 گانه ترک اعتیاد به مواد مخدر و محرک

در مرکز سم زدایی و قطع مصرف مواد مخدر و محرک رهپویان آوای رهایی پس از این که بیمار حضور پیدا می کند مراحل زیر به ترتیب برای او طی خواهد شد:

 1. تشریح پروتکل بهزیستی و موسسه به فرد مراجعه کننده جهت بستری
 2. تاییدیه سلامت جسمی توسط مسئول فنی (پزشک بالینی)
 3. ارزیابی فردی و روانی و اجتماعی بیمار توسط کارشناسان اعتیاد
 4. معرفی فرد بیمار به اتاق سبز ( سم زدایی)
 5. پس از اتمام سم زدایی جلسات گروهی
 6. شرکت در جلسات مهارتهای زندگی و کارگاه های آموزشی بیماری اعتیاد
 7. شرکت در جلسات فردی روانشناسی توسط روانشناس و تسهیلگر اعتیاد
 8. مشاوره فردی با افراد تحت درمان
 9. رسیدگی به مشکلات فردی و اجتماعی و اعلام هنجارها و ناهنجاریهای موجود
 10. مدیریت زمان و مدیریت زندگی
 11. تشخیص مهارتهای فردی توسط اکیپ درمان
 12. تشویق فرد بیمار به شادی
 13. معرفی مسیر صحیح زندگی به بیمار تحت درمان
 14. مشاوره با خانواده
 15. پی گیری ادامه درمان پس از گذراندن دوره ی سم زدایی و ترخیصی از مرکز

 

پس از طی مراحل مذکور توسط بیمار در کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی، فرد برای زندگی سالم و بدون مصرف مواد مخدر در جامعه و در آزادی کامل آماده می شود.