همکاری با دیگران، تنها آغاز فعالیت خدماتی

همکاری با دیگران، تنها آغاز فعالیت خدماتی

فعالیت خدماتی، فداکاری خیرخواهانه ای را برای رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است، می طلبد. اما طرز برخورد ما در خدمت به این حد محدود نمی‌شود. برای خدمت همچنین لازم است خود و انگیزه های خود را بررسی کنیم.  طرز برخورد نظارتی ما میتواند تازه وارد را طرد کند.

وجدان کاری و خدماتی یکی از مهمترین اصول در خدمت است. باید به خاطر بسپاریم وجدان کاری و خدماتی آن چیزی است که اهمیت دارد، نه  باورها و تمایلات فردی ما. افکار و باورهای خود را برای رشد وجدان گروهی ارائه میکنیم. سپس، وقتی این وجدان پدیدار میشود، راهنمایی آن را میپذیریم. کلید این کار همکاری با دیگران است، نه کار کردن بر علیه آنها. اگر به یاد داشته باشیم برای رشد وجدان جمعی با یکدیگر تلاش میکنیم، متوجه میشویم همه افراد شایستگی یکسانی دارند. وقتی همه بحثها تمام شد، همه افراد با یکدیگر جمع میشویم تا پیام واحدی را برسانیم.

اغلب تصور اینکه ما میدانیم بهترین مصلحت گروه چیست، وسوسه انگیز است. اگر به یاد داشته باشیم تحمیل روش ما اهمیتی ندارد، آن وقت آسانتر است که بگذاریم خدمت وسیله ای باشد برای تحقق هدف اصلی مرکز ترک اعتیاد رهپویان اوای رهایی رساندن پیام به کسانی که از بیماری اعتیاد هنوز در عذابنند.